ALIMAKHEK SCANDO 450, ALIMAK HEK MCM 450, LIEBHERR 132 HC , LIEBHERR 112.K